Privacyverklaring

Versie 1.0

In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke informatie we over u verzamelen, waarvoor we die informatie gebruiken en aan wie we die informatie geven. Hierin staan ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en staat met wie u contact kunt opnemen voor meer informatie of vragen. U kunt ook contact opnemen met de lokale Privacy Contactpersoon (PCP) van Denkavit als u vragen heeft over hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. U kunt ook vragen insturen naar privacy@denkavit.com.

Toepassing

Denkavit Nederland B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Denkavit Nederland B.V. en haar entiteiten (gezamenlijk “Denkavit”) omgaan met persoonsgegevens die worden verzameld via de sites van www.denkavit.com die een link naar deze Privacyverklaring bevatten (gezamenlijk “de Websites”).

Door de Websites te gebruiken en persoonsgegevens aan ons te verstrekken, erkent u dat u deze Privacyverklaring hebt gelezen en, voor zover uw toestemming noodzakelijk en geldig is onder de toepasselijke wetgeving, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en delen van dergelijke persoonsgegevens door Denkavit en eventuele externe ontvangers in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Wie beslist wat er met uw gegevens gebeurt?

De databeheerder van de Websites is Denkavit. Voor de meeste doeleinden zijn wij de partij die beslist wat er gebeurt met de informatie die we over u verzamelen. Als een andere partij dit doet, laten we u dat weten.

Links van derden

De Websites kunnen doorlinken naar sites van derden die niet door Denkavit worden beheerd en die niet onder de privacypraktijken van Denkavit vallen. Wanneer u op een link naar sites van derden klikt, is het privacybeleid van Denkavit niet langer van toepassing. We raden u aan om het privacybeleid van elke site van een derde partij te bekijken voordat u persoonlijk identificeerbare informatie openbaar maakt.

Hoe verzamelen we informatie over u?

Wanneer u onze Websites gebruikt, kunnen we informatie over u en uw gebruik van de betreffende site verzamelen, onder andere via cookies en analysehulpmiddelen.

Hoe maken we gebruik van informatie over u?

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt, kunnen wij deze gebruiken voor een van de doeleinden die in deze Privacyverklaring zijn beschreven of zoals vermeld op het moment van verzamelen (of zoals duidelijk blijkt uit de context van verzamelen), waaronder:

De doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, zijn:

 • administratie en beheer van de Websites;
 • verzamelen en analyseren van gebruikersgegevens;
 • ontwikkeling van onze bedrijfactiviteiten en diensten;
 • alle andere doeleinden waarvoor u de informatie aan Denkavit heeft verstrekt.

We zorgen altijd dat we voldoen aan één of meer van de volgende verwerkingsvoorwaarden:

 • onze legitieme belangen in de effectieve levering van informatie en diensten aan u en in de effectieve en rechtmatige bedrijfsvoering (mits deze niet in strijd zijn met uw rechten);
 • voldoen aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn;
 • wanneer er geen andere voorwaarde voor de verwerking beschikbaar is, dat u akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens voor het betreffende doel.

Beveiliging van persoonsgegevens

We hebben algemeen aanvaarde standaarden voor technologie en operationele veiligheid geïmplementeerd om persoonlijk identificeerbare informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Alleen geautoriseerde personen krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie die via de Websites is verzameld; deze personen hebben ermee ingestemd de vertrouwelijkheid van deze informatie te bewaren.

Hoe wordt deze informatie over u overgedragen en opgeslagen?

Overdracht binnen Denkavit
Aangezien Denkavit een internationale organisatie is met entiteiten in de EU, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar en opgeslagen in een locatie buiten het land waar u zich bevindt. Uw gegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en landen die geen wetten hebben die specifieke bescherming bieden voor persoonsgegevens.

Verwerkingslocaties en overdracht aan externe dienstverleners
Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan dienstverleners (externe dienstverleners) ter verwerking namens Denkavit. Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven, doen wij dat voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt, voor de hierboven onder Gebruik van Persoonsgegevens genoemde doeleinden, voor de administratie en het onderhoud van de Websites en bijbehorende systemen, en/of voor andere interne of administratieve doeleinden. We kunnen ook persoonsgegevens overdragen aan externe dienstverleners op het gebied van identiteitsbeheer, hosting en beheer van websites, gegevensanalyse, back-up van gegevens, beveiliging en opslagdiensten.

Als u zich in de EER bevindt, geven we uw gegevens niet door aan externe dienstverleners buiten de EER, behalve:

 • indien de ontvanger zich in een land (of een bepaalde sector binnen een land – bijvoorbeeld een organisatie onder het EU-VS privacyschild) bevindt waarvan de Europese Commissie erkent dat dit land/deze partij een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgt.
 • in het kader van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules inzake gegevensbescherming of andere waarborgen die voldoen aan de vereisten van de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming voor het overdragen van persoonsgegevens buiten de EER.

Andere vermeldingen
Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden mededelen:

 • op uw uitdrukkelijke verzoek;
 • wanneer het nodig is om publicaties of referentiemateriaal te leveren, zoals door u aangevraagd;
 • wanneer het wordt vermeld of u het heeft gedeeld / gedeeld zou kunnen hebben bij het delen van de informatie.

We kunnen uw persoonsgegevens ook mededelen aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende en andere overheidsinstanties en aan beroepsorganisaties en andere derden, zoals vereist door en/of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit geldt ook voor mededelingen buiten het land waar u zich bevindt. Denkavit kan uw persoonsgegevens ook bekijken en gebruiken om te bepalen of openbaarmaking vereist of toegestaan is.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen slechts zolang we ze nodig hebben in de context van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of zoals vereist door de wet. We bewaren contactinformatie (zoals mailinglijstgegevens) totdat een gebruiker zich afmeldt of vraagt om die informatie te verwijderen.

Marketing

Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw expliciete toestemming te verkrijgen om u te voorzien van marketingmateriaal, zullen wij u alleen voorzien van dergelijk marketingmateriaal als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Afmelden

Als u zich wilt afmelden van mailinglijsten of registraties, dient u de instructies te bekijken en op te volgen die wij hebben verstrekt binnen het (de) juiste gebied(en) van de Websites of in de relevante mededelingen aan u. Als u geen e-mails of marketingberichten van ons wilt ontvangen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen met het verzoek om dergelijke berichten te staken.

Rechten met betrekking tot uw gegevens

U kunt bepaalde rechten hebben op grond van plaatselijke wetgeving met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u hebben. In het bijzonder kunt u het recht hebben:

 • om een kopie aan te vragen van de persoonsgegevens die we over u hebben;
 • om ons te verzoeken de persoonsgegevens die we over u hebben bij te werken of de persoonsgegevens die volgens u onjuist of onvolledig zijn te corrigeren;
 • om ons te verzoeken persoonsgegevens die we over u hebben te verwijderen of de manier waarop we dergelijke persoonsgegevens gebruiken te beperken;
 • om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens; en/of
 • om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in te trekken (voor zover deze verwerking gebaseerd is op toestemming en toestemming de enige toegestane basis voor verwerking is).

Als u deze rechten wilt uitoefenen of als u begrijpt dat deze rechten op u van toepassing zijn, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar privacy@denkavit.com of via een van de middelen die aan het einde van deze Privacyverklaring zijn vermeld. Wij kunnen kosten in rekening brengen voor een verzoek om toegang tot uw informatie, indien dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Neem contact met ons op

Als u vragen of klachten heeft over deze Privacyverklaring of over de manier waarop uw persoonsgegevens op de Websites worden verwerkt, of als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen op een van de volgende manieren:

E-mail: privacy@denkavit.com

Postadres: Tolnegenweg 65, 3781 PV Voorthuizen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2020. We kunnen deze Privacyverklaring op elk gewenst moment bijwerken. De nieuwe gewijzigde of bijgewerkte Privacyverklaring is van toepassing vanaf deze bijwerkdatum. Daarom raden we u aan om deze Privacyverklaring periodiek te herzien om op de hoogte te blijven hoe we uw persoonsgegevens beschermen.